Algemene voorwaarden

emmers-bedrukken.nl

Artikel 1 – Definities

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder

  a. Afnemer : iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Emmers-bedrukken.nl producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie Emmers-bedrukken.nl een Overeenkomst aangaat of met wie Emmers-bedrukken.nl in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;

  b. Dag : kalenderdag; 

  c. Verkoper : Emmers-bedrukken.nl, onderdeel van Comee (Gareel 25, 5502 SB in Veldhoven), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17246985, hierna ook genoemd "emmers-bedrukken.nl"; 

  d. Offerte : het schriftelijk aanbod van Emmers-bedrukken.nl om tegen een bepaalde prijs een bepaalde hoeveelheid zaken te leveren of een vooraf afgebakende dienst uit te voeren;

  e. Overeenkomst : iedere overeenkomst die tussen Emmers-bedrukken.nl en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst; 

  f. Product : ieder op grond van de overeenkomst door Emmers-bedrukken.nl aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product. 

  g. Diensten : alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook (koop, opdracht, aanneming van werk, enz.), die Emmers-bedrukken.nl voor of ten behoeve van Afnemer verricht;

  h. Voorwaarden : deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Verkoper en een Afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. Verkoper en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.


2.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.


2.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.


2.6 Indien Verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verkoper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes

3.1 Ieder aanbod van de Verkoper in welke vorm dan ook is vrijblijvend.


3.2 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet.


3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 

   - de prijs exclusief belastingen, tenzij anders overeengekomen;

  - de eventuele kosten van aflevering;

  - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

  - de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

  - de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.


  3.4 Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft Emmers-bedrukken.nl het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.


  3.5 Een aangevraagde offerte is 30 dagen na het uitbrengen ervan door Verkoper geldig. Binnen 1 werkdag nadat de bestelbevestiging door Verkoper is ontvangen, wordt de aanvraag in bestelling gezet. 


  3.6 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is de Verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper anders aangeeft.

Artikel 4 - De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 


4.2 Indien de Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 


4.3 De Verkoper kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 


4.4 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten. 

Artikel 5 - Uitvoering van de werkzaamheden

5.1 De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen alsmede naar de eisen van professionaliteit en goed Verkoperschap uitgevoerd door of namens de Verkoper.


5.2 De verplichting als bedoeld onder 1. van dit artikel heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd, tenzij de Verkoper en de Afnemer vóór het aanvaarden van de opdracht expliciet en schriftelijk overeenstemming bereiken over het te behalen resultaat en indien tussen partijen vaststaat dat de omschrijving van het te behalen resultaat slechts voor één uitleg vatbaar is en het resultaat objectief vast te stellen is (resultaatsverplichting). Indien de schriftelijke resultaatsverplichting niet aan de voorgaande cumulatieve vereisten voldoet komt aan de Afnemer geen beroep toe op de resultaatverplichting van de Verkoper. Hetzelfde geldt indien het resultaat buiten de invloed van de Verkoper om niet wordt bereikt.


5.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Verkoper niet gebonden aan enige tijdsbepaling.


5.4 In geval van overmacht of vertraging welke voor rekening of risico van Afnemer komt, komen overeengekomen tijdsbepalingen te vervallen.


5.5 Afnemer zal telkens (al dan niet op verzoek van Verkoper) tijdig alle voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijke medewerking, gegevens en inlichtingen geven.


5.6 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Verkoper is uitgegaan van door de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Verkoper kenbaar behoorde te zijn.


5.7 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6 - Exclusiviteit

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen verleent Verkoper geen enkel recht van exclusiviteit op haar producten, werkzaamheden of diensten. 

Artikel 7 - Prijzen

7.1 De Prijzen zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de te leveren Producten en/of Diensten zoals op internet en offertes wordt vermeld. 


7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de door Verkoper opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting, importverplichtingen of andere belastingen, heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten van lading en lossing transport en verzekering.


7.3 De overeengekomen prijzen en tarieven luiden in Euro’s tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


7.4 Verkoper heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd. 


7.5 Verkoper heeft het recht de overeengekomen prijzen vóór de aflevering te wijzigen in geval van stijgingen van de prijzen van kostprijsfactoren zoals fluctuaties in wisselkoersen, grondstoffen, loonkosten, onjuist gecommuniceerde prijzen op de websites of in geval van overheidsmaatregelen wanneer deze stijgingen of maatregelen zich hebben voor gedaan na het moment van de totstandkoming van de overeenkomst maar vóór het moment van aflevering. 


7.6 Indien Afnemer een buiten Nederland gevestigde onderneming is en de te leveren goederen uit Nederland vervoerd dienen te worden en op verzoek van Afnemer bijgevolg het 0% btw tarief van toepassing is (in het kader van een intracommunautaire levering of anderszins), staat Afnemer er jegens Verkoper voor in dat Afnemer in het land van vestiging op deugdelijke wijze is geregistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. Afnemer vrijwaart Verkoper voor schade, waaronder maar niet beperkt tot belastingen, boetes en heffingsrentes, als gevolg van facturen welke ten onrechte zijn gebaseerd op een nultarief.

Artikel 8 - Betaling

8.1 Verkoper is gerechtigd direct na de totstandkoming van een overeenkomst 50% van de overeengekomen vergoeding vooruit te factureren. Het resterende bedrag van de overeenkomst wordt, naar keuze van Verkoper, gedurende de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden of aan het einde van de opdracht gefactureerd.


8.2 Tenzij anders overeengekomen dienen door Afnemer verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het plaatsen van een order te worden voldaan op het door Verkoper opgegeven rekeningnummer.


8.3 Indien dat vooraf schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, kan Verkoper de Afnemer op iedere laatste dag van de maand alle aankopen die in de desbetreffende maand zijn gedaan gezamenlijk factureren. Afnemer dient deze facturen binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen op het door Verkoper opgegeven rekeningnummer.


8.4 De Verkoper is gerechtigd om aan het totaalbedrag van de maandelijkse achterafbetaling van lid 3 van dit artikel een maximum te stellen.


8.5 Verkoper heeft het recht om vooraf een creditcheck uit te voeren. Indien daaruit een negatief oordeel volgt, is Verkoper gerechtigd vooruitbetaling van Afnemer te verlangen, bij gebreke waarvan Verkoper niet tot levering zal overgaan. De levertijd zal bij een dergelijke vooruitbetaling ingaan op het moment dat de betaling binnen is bij Verkoper.


8.6 Wanneer Afnemer niet binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk een gegronde aanmerking heeft gemaakt op het factuurbedrag, wordt hij geacht dit bedrag te hebben goedgekeurd.


8.7 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Verkoper gerechtigd een vertragingsrente van 1,5% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.


8.8 Indien de Afnemer in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan heeft de Verkoper het recht om de vooraf aan de Afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan Afnemer in rekening te brengen.


8.9 De Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Verkoper verschuldigde.


8.10 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.


8.11 De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Verkoper te melden.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door Verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper totdat Afnemer alle verplichtingen uit de met Verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.


9.2 Door Verkoper geleverde zaken, die ingevolge 1. van dit artikel, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.


9.3 De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Verkoper veilig te stellen.


9.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.


9.5 In het geval Verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Verkoper en door Verkoper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken terug te nemen. 

Artikel 10 - Gebruik bestanden

10.1 Afnemer geeft toestemming de aan Verkoper verstrekte bestanden (logo's, teksten en combinaties) te gebruiken ter illustratie op de reclame-uitingen (zoals websites, social media) van Emmers-bedrukken.nl. Uitgezonderd zijn de gevallen waarin:
 a. Expliciet door de eigenaar van de logo's, foto's, teksten of combinaties daarvan geen toestemming is gegeven;
 b. Er een copyright rust op het gebruik van eerdergenoemde bestandsformaten.

Artikel 11 - Levering

11.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal levering plaatsvinden Ex Works (Incoterms 2000) Verkoper.


11.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan Afnemer. De Verkoper streeft ernaar om de producten zoveel mogelijk in één keer bij Afnemer af te leveren. Het is echter mogelijk dat de bestelling in meerdere leveringen wordt afgeleverd.


11.3 De Verkoper behoudt zich het recht voor in het geval van speciaal ten behoeve van Afnemer c.q. samengestelde producten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.


11.4 Het in gedeelten zenden van zaken door Verkoper is, na goed overleg vooraf, toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is. 


11.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van Afnemer, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt. 


11.6 Indien Verkoper een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Monsters en modellen worden berekend. Het bepaalde in artikel 3 is van overeenkomstige toepassing. 


11.7 Mocht Afnemer de Producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Emmers-bedrukken.nl is alsdan gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer, waaronder begrepen het risico van kwaliteitsverlies, op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en (incasso) kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde. 


11.8 De levering van de Producten wordt geacht te hebben plaatsgevonden: 

  - Bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door de overdracht van de Producten aan die beroepsvervoerder; 

  - Indien de Producten door of namens Afnemer worden afgehaald; door de in ontvangst name van de Producten; 

  - Bij verzending door een vervoermiddel van Emmers-bedrukken.nl; door aflevering aan het door de Afnemer opgegeven adres. 


  11.9 De Verkoper zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van producten. 


  11.10 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 


  11.11 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Verkoper het bedrag dat de Afnemer reeds vooruitbetaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 


  11.12 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Verkoper zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. 


  11.13 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Verkoper tot het moment van bezorging op het adres van de Afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.14 Gemelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

Artikel 12 - Levering van bedrukte zaken

12.1 Ingeval de verkoper opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van Afnemer bewerkte c.q. samengestelde producten is Afnemer verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit. 


12.2 De verkoper is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan de Afnemer te zenden indien en dat voor of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. In dergelijke gevallen is Verkoper gehouden om Afnemer een drukproef toe te sturen ter goedkeuring. Afnemer is gehouden om binnen 24 uur na ontvangst van de drukproef, aan Verkoper zijn goedkeuring dan wel zijn afkeuring mede te delen.


12.3 Geringe afwijkingen van de Print Producten van de Drukproef, waaronder maar niet beperkt tot kleurschakeringen, positie en kleurpositie en afmetingen zullen niet kwalificeren als een tekortkoming aan de zijde van Verkoper.


12.4 Indien tussen Verkoper en Afnemer een leveringstermijn is overeengekomen, wordt deze termijn verlengd met de periode die is gelegen tussen het verzoek van Afnemer om een drukproef te vervaardigen en het moment dat de drukproef door Afnemer is goedgekeurd. Een drukproef wordt geacht door Afnemer te zijn goedgekeurd, indien Afnemer niet binnen 5 werkdagen na ontvangst van de drukproef zijn afwijzing kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 13 - Zet-, druk- of andere proeven

13.1 Afnemer is gehouden de door hem al dan niet op verzoek van Verkoper ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en/of gebreken te controleren en deze in het voorkomende geval met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Verkoper te retourneren.


13.2 Goedkeuring van de proeven door Afnemer geldt als erkenning van het feit dat Verkoper de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden tijdig en correct heeft uitgevoerd.


13.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door Afnemer goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.


13.4 Alle kosten in verband met de door Verkoper te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de drukproef zullen afzonderlijk bij Afnemer worden gefactureerd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.


13.5 Wanneer Afnemer zelf een template heeft opgemaakt/op laten maken, wordt er na bevestiging van de Verkoper gedrukt aan de hand van deze template. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de aangeleverde template.

Artikel 14 - Annulering

14.1 Indien de Afnemer de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of wijzigt na ontvangst van de orderbevestiging, is hij verplicht 25% van de orderwaarde, met het oog op de uitvoering van de overeenkomst (voorbereidingen, bestellingen bij derden, opslag etc.), te vergoeden. Bij het annuleren of wijzigen van de overeenkomst na akkoord drukproef mag de Verkoper de orderwaarde voor 100% in rekening brengen. 


14.2 Annulering of wijziging door de Afnemer dient schriftelijk te geschieden aan de Verkoper.

Artikel 15 - Intellectuele eigendommen

15.1 Het auteursrecht van door emmers-bedrukken.nl ontworpen, c.q. tot stand gekomen schetsen, tekeningen, litho’s, clichés, foto’s, modellen e.d. blijft te allen tijde bij haar berusten, ook indien Afnemer te dier zake een order heeft geplaatst en aan zijn hieruit voortkomende financiële verplichtingen heeft voldaan.


15.2 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde producten en of diensten, die door of namens Afnemer zelf ter beschikking zijn gesteld, verklaart de Afnemer dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften of rechten van derden. Afnemer vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken van derden uit dien hoofde, waaronder die voor directe en indirecte schade.

Artikel 16 - Teruggave ter beschikking gestelde zaken

16.1 Indien Verkoper aan Afnemer bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is Afnemer gehouden het geleverde op diens schriftelijk verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Afnemer deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.


16.2 Indien Afnemer, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. van dit artikel genoemde verplichting, heeft Verkoper het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Afnemer te verhalen.

Artikel 17 - Reclame en herroepingsrecht

17.1 Afnemer is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.


17.2 De Afnemer heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De Afnemer heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. De Afnemer krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor het retoursturen naar de Verkoper zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 8,50 Euro per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien de Afnemer gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Verkoper geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kan de Afnemer contact met de Verkoper opnemen via info@emmers-bedrukken.nl. De Verkoper zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.


17.3 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.


17.4 Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten.


17.5Voor producten die de Afnemer via deze webwinkel koopt en volgens de door de Afnemer ingevoerde specificatie op maat worden gemaakt, is het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing.

Artikel 18 - Conformiteit

18.1 De afgeleverde Producten mogen in gewicht, maat, getal, concentratie, samenstelling, soortelijk gewicht, 5% afwijken van hetgeen is overeengekomen. 


18.2 Monsters en modellen worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. 


18.3 Aan afbeeldingen van Producten in catalogi/internet/offerte en/of ander advertentie- of promotiemateriaal van Verkoper of aanprijzingen in het algemeen gedaan door Verkoper kunnen door Afnemer geen rechten worden ontleend.

Artikel 19 - Aansprakelijkheid

19.1 Verkoper is alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten. 


19.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de Verkoper toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 


19.3 Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van Verkoper jegens Afnemer, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door Afnemer aan Verkoper betaalde factuurbedrag van de desbetreffende maand waarin de schade heeft plaatsgevonden inclusief verzendkosten. 


19.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 


19.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper of zijn ondergeschikten

Artikel 20 - Vrijwaring

20.1 De Afnemer vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Verkoper toerekenbaar is. 


20.2 Indien Verkoper uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Verkoper zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Verkoper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Verkoper en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer. 

Artikel 21 - Overmacht

21.1 De Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 


21.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen. 


21.3 Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 


21.4 Voor zover Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 22 - Klachtenregeling

22.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Verkoper, nadat de Afnemer de gebreken heeft geconstateerd. 


22.2 Bij de Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

Artikel 23 - Toepasselijk recht en geschillen

23.1 Op overeenkomsten tussen de Verkoper en de Afnemer waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 


23.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen of overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Eindhoven (Nederland). 


23.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 24 - Wijziging voorwaarden

24.1 De Verkoper behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 


24.2 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met de Verkoper. Afnemer wordt geadviseerd om regelmatig de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan.